DANH HIỆU 60 VỊ THÁNH ĐỘ MỆNH

 • Thời gian

  18 thg 12, 2023

 • Lượt xem

  540 lượt xem


Hiện nay, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cấm việc cúng sao giải hạn tại các chùa vì việc này không đem lại phước đức. Các vì sao không là vị Thánh mà là các mã bói toán và chỉ có vài sao đơn giản. Việc cấm này đúng với Chánh Kiến, Chánh Pháp.

danh-hieu-60-vi-thanh-do-menh-401

TẠI SAO NÊN THỈNH THÁNH ĐỘ MỆNH ĐẦU NĂM?

Hiện nay, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cấm việc cúng sao giải hạn tại các chùa vì việc này không đem lại phước đức. Các vì sao không là vị Thánh mà là các mã bói toán và chỉ có vài sao đơn giản. Việc cấm này đúng với Chánh Kiến, Chánh Pháp.
Trong đạo Phật có rất nhiều vị La Hán và các vị đại Bồ Tát đã đạt được sự giải thoát giác ngộ phi thường. Đức Phật dạy rằng uy đức của các vị là “trụ động thiên địa” cũng có nghĩa là khi vị đó cư ngụ ở chỗ nào thì uy đức nơi các vị có thể làm lay động trời đất, khiến tất cả chúng sinh phải quy ngưỡng về.
Nếu ta có thể lễ bái một vị A La Hán thì trong năm đó ta được rất nhiều công đức. Nếu ta có thể chọn một vị A La Hán làm Thánh Độ Mệnh cho mình trong năm đó thì chắc chắn năm đó ta có được nhiều phúc lành, bình an, thịnh vượng.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nghi thức này, xin mời nghe bài giảng “Công Đức Lễ Kính A La Hán – Thánh Độ Mệnh”

 

 1. Nam Mô Đệ Nhất Trí Tuệ – Thống Lĩnh Tăng Đoàn – Xá Lợi Phất Tôn Giả
 2. Nam Mô Đệ Nhất Thần Thông – Thống Lĩnh Tăng Đoàn – Mục Kiền Liên Tôn Giả
 3. Nam Mô Đệ Nhất Thiền Định Mô Phạm Tăng Đoàn – Đại Ca Diếp Tôn Giả
 4. Nam Mô Đệ Nhất Hùng Biện – Đại Ca Chiên Diên Tôn Giả
 5. Nam Mô Đệ Nhất Đa Văn Truyền Trì Kinh Tạng – A Nan Đà Tôn Giả
 6. Nam Mô Thiên Nhãn Đệ Nhất – A Nậu Lâu Đà Tôn Giả
 7. Nam Mô Đệ Nhất Mật Hạnh Bảo Hộ Tăng Đoàn – La Hầu La Tôn Giả
 8. Nam Mô Giải Không Đệ Nhất – Tu Bồ Đề Tôn Giả
 9. Nam Mô Thuyết Pháp Đệ Nhất – Phú Lâu Na Mãn Từ Tử Tôn Giả
 10. Nam Mô Đệ Nhất Giới Luật – Ưu Ba Ly Tôn Giả
 11. Nam Mô Đệ Nhất Tổ Tăng Đoàn – A Nhã Kiều Trần Như Tôn Giả
 12. Nam Mô Đệ Nhất Hành Thiền – Hồ Nghi Ly Viết Tôn Giả
 13. Nam Mô Đệ Nhất Giáo Giới Tăng – Kiếp Tân Na Tôn Giả
 14. Nam Mô Đệ Nhất Trong Các Tỳ Kheo Thuộc Dòng Dõi Hoàng Tộc – Ba Đề Thích Vương Tôn Giả
 15. Nam Mô Âm Thanh Vi Diệu Đệ Nhất – Lakun-taka Bhaddiya Tôn Giả
 16. Nam Mô Đệ Nhất Năng Khởi Biện Tài – La Đà Tôn Giả
 17. Nam Mô Đệ Nhất Tiết Chế Hộ Trì Các Căn – Nan Đà Tôn Giả
 18. Nam Mô Đệ Nhất Phạm Thiên Phạm Chí – Tu Nê Đa Tôn Giả
 19. Nam Mô Đệ Nhất Xuất Gia Vì Lòng Tin – Lại Tra Hòa Na Tôn Giả
 20. Nam Mô Đệ Nhất Thiền Quán – Đại Câu Hi La Tôn Giả
 21. Nam Mô Đệ Nhất Hội Chúng – Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Tôn Giả
 22. Nam Mô Đệ Nhất Tài Lộc – Thi Bà La Tôn Giả
 23. Nam Mô Tinh Tấn Đệ Nhất – Nhị Thập Ức Nhĩ Tôn Giả
 24. Nam Mô Đệ Nhất Thuyết Pháp Tinh Xảo – Sona Kutikanna Tôn Giả
 25. Nam Mô Đệ Nhất Tịnh Tín – Bà Ca Lợi Tôn Giả
 26. Nam Mô Kiều Phạm Ba Đề Tôn Giả
 27. Nam Mô Đệ Nhất Biện Tài – Bằng Kỳ Xá Tôn Giả
 28. Nam Mô Đệ Nhất Tổ Chức Cư Trú Cho Tăng Đoàn – Đà La Bà Ma La Tôn Giả
 29. Nam Mô Đệ Nhất Được Chư Thiên Kính Mến – Pilindavaccha Tôn Giả
 30. Nam Mô Đệ Nhất Vi Diệu Giảng Sư – Câu Ma La Ca Diếp Tôn Giả
 31. Nam Mô Vanavasi Tissa Tôn Giả
 32. Nam Mô Đệ Nhất Khơi Dậy Niềm Tin Tịnh Tín – Ca Lu Đà Di Tôn Giả
 33. Nam Mô Đệ Nhất Hạnh Vô Bệnh – Bạc Câu La Tôn Giả
 34. Nam Mô Đệ Nhất Túc Mạng Tri – Sobhita Tôn Giả
 35. Nam Mô Đệ Nhất Giáo Giới Tỳ Kheo Ni – Nan Đà Ca Tôn Giả
 36. Nam Mô Đệ Nhất Hạnh Phấn Tảo Y – Diện Vương Tôn Giả
 37. Nam Mô Tĩnh Tọa Một Nơi, Chuyên Tâm Niệm Đạo – Kim Tỳ La Tôn Giả
 38. Nam Mô Đệ Nhất Hòa Hợp – Nan Đề Tôn Giả
 39. Nam Mô Đệ Nhất ” Tiếng Rống Sư Tử ” – Tân Đầu Lô Phả La Đọa Tôn Giả
 40. Nam Mô Đệ Nhất Tâm Thắng Tiến – Châu Lợi Bàn Đặc Tôn Giả
 41. Nam Mô Độc Cư Thiền Định Đệ Nhất – Ly Bà Đa Tôn Giả
 42. Nam Mô Da Xá Tôn Giả
 43. Nam Mô Đệ Nhất Tổ Ni Đoàn – Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tôn Giả
 44. Nam Mô Đệ Nhất Trí Tuệ Ni Đoàn – Khema Tôn Giả
 45. Nam Mô Đệ Nhất Thần Thông Ni Đoàn – Liên Hoa Sắc Tôn Giả
 46. Nam Mô Đệ Nhất Trì Luật Ni Đoàn – Ba La Giá Na Tôn Giả
 47. Nam Mô Đệ Nhất Thuyết Pháp Ni Đoàn – Đàm Ma Đề Na Tôn Giả
 48. Nam Mô Đệ Nhất Thiền Định Ni Đoàn – Xa Ma Tôn Giả
 49. Nam Mô Đệ Nhất Tinh Tấn Ni Đoàn – Thâu Na Tôn Giả
 50. Nam Mô Đệ Nhất Biện Luận Ni Đoàn – Bạc Đà Quân Đà La Tôn Giả
 51. Nam Mô Thắng Trí Tối Thắng – Da Du Đà La Tôn Giả
 52. Nam Mô Đệ Nhất Mang Thô Y – Kisa Gotami Tôn Giả
 53. Nam Mô Thiên Nhãn Đệ Nhất Ni Đoàn – Xa Câu Lê Tôn Giả
 54. Nam Mô Đệ Nhất Nhớ Về Quá Khứ – Bạt Đà Ca Tỳ Ly Tôn Giả
 55. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 56. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
 57. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
 58. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
 59. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
 60. Nam Mô Thiên Chủ Đế Thích

Khi thỉnh một vị Thánh, bậc A La Hán về để lễ bái mỗi ngày với trọn lòng tôn kính, thì nếu có nghiệp, nghiệp sẽ được hóa giải và điều may mắn sẽ từ từ đến trong cuộc đời của chúng ta. Vì đây là những vị Thánh có thật trong lịch sử loài người, đã đắc đạo, chứng quả A La Hán tối thượng, nên khi chúng ta thờ kính sẽ được phước vô lượng. Bởi, uy đức của các vị là “Trụ động thiên địa” cũng có nghĩa là khi vị đó cư ngụ ở nơi nào thì uy đức nơi các vị có thể làm lay động trời đất, khiến tất cả chúng sinh đều quy ngưỡng hướng về.

Mong cho tất cả những ai có duyên lành thỉnh được vị Thánh Độ Mệnh đều thành tựu được lòng tôn kính tuyệt đối đến những vị Thánh đáng kính, thực hành và noi theo công hạnh vĩ đại của các Ngài, trở thành những người đạo đức, phụng sự, hi sinh vì lợi ích chung cho cộng đồng và gìn giữ chánh Pháp được mãi trường tồn trên thế gian này.

Tải file 60 Vị Thánh Độ Mệnh

 


Tổng số đánh giá: 1

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Cùng chủ đề