Kinh Nhân Quả Ba Đời

Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lí, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Định luật này không do một đấng thần linh nào, xã hội nào đặt ra cả, mà là luật tự nhiên, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng.

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI 

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giêng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nhèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại để tử: Lành thay! Lành thay! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ".

Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: 

Giàu sang đều bởi mạng

Đời trước có tu nhân

Ai thọ trì kinh này, 

Đời đời hưởng phước lộc.

Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:

Suy nhớ kinh Nhân Qủa ba đời

Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ.

Phật nói lời Phật chớ chê khinh.

Đức Phật giảng dạy về Kinh Nhân Quả

Đức Phật giảng dạy về Kinh Nhân Quả

1. Đời nay làm quan do nhân gì?

Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật

Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa

Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.

Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.

Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.

Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, 

Không tu phước ấy đến từ đâu?

Đời nay làm quan do nhân gì?  Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật

Đời nay làm quan do nhân gì?

Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?

Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?

Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

4. Có ăn, có mặc do nhân gì?

Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?

Kiếp trước một nửa không xả thí.

Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?  Kiếp trước một nửa không xả thí.

Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?

Kiếp trước một nửa không xả thí.

6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì?

Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì?

Xưa lập chùa am cất nhà mát (1)

8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?

Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

9. Thông minh trí tuệ do nhân gì?

Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

10. Người thấy vui mừng do nhân gì?

Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì?

Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

12. Cha mẹ song toàn do nhân gì?

Đời trước kính trọng người cô độc. 

13. Không cha mất mẹ do nhân gì?

Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

Không cha mất mẹ do nhân gì?  Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

Không cha mất mẹ do nhân gì?

Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

14. Con cháu đông nhiều do nhân gì?

Đời trước mở lồng thả chim thú. 

15. Nuôi con không được do nhân gì?

Xưa sinh con gái dìm cho chết? (2)

16. Đời nay không con do nhân gì?

Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. 

17. Đời nay sống lâu do nhân gì?

Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.

18. Đời nay mạng yểu do nhân gì?

Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. 

19. Đời nay không vợ do nhân gì?

Kiếp trước tham mưu gian vợ người. 

20. Đời nay ở góa do nhân gì?

Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. 

21. Làm thân tôi đòi do nhân gì?

Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. 

22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?

Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. 

23. Đời này đui mù do nhân gì?

Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.

24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?

Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. 

25. Đời nay câm điếc do nhân gì?

Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

26. Đời nay lưng gù do nhân gì?

Kiếp trước chê cười người Lễ Phật.

27. Tay bị cong quẹo do nhân gì?

Đời trước đều là người tạo nghiệp.

28. Chân bị co rút do nhân gì?

Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.

29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì?

Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

30. Đọa làm heo chó do nhân gì?

Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?

Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

32. Đời nay không bệnh do nhân gì?

Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. 

33. Hằng bị lao tù do nhân gì?

Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người. 

34. Đời nay chết đói do nhân gì?

Kiếp trước thường lắp hang rắn chuột.

35. Bị thuốc độc chết do nhân gì?

Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. 

36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?

Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. 

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?

Kiếp trước xem kinh để dưới đất (3). 

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?

Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4) 

39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?

Kiếp trước tụng kinh chẳn lắng nghe. 

40. Ghẻ lác phông điên do nhân gì?

Xông hơi thịt cá trước bàn Phật. 

41. Thân có mùi hôi do nhân gì?

Xưa bán hương thơm trọn dối gian 

42. Đời nay chết treo do nhân gì?

Kiếp trước đem dây săn bẫy thú. 

43. Quan, quả, cô độc do nhân gì?

Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người. 

44. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?

Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?

Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.

Muôn việc mình làm lại mình chịu

Thọ khổ địa ngục oán trách ai?

Đừng nói nhân quả người không thấy.

Xa trả con cháu, gần trả mình.

46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.

Sẽ tin bố thí với trì trai.

Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả.

Đời nầy tu tích để về sau.

Tin và sống theo Kinh Nhân Quả

Tin và sống theo Kinh Nhân Quả

Nếu ai hủy báng kinh Nhân Qủa

Kiếp sau đọa lạc mất thân người. 

Kẻ nào thọ trì kinh Nhân Qủa.

Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh. 

Kẻ nào biên chép kinh Nhân Qủa, 

Truyền đời tu học đạo nhà hưng. 

Ai mà mang đội kinh Nhân Qủa, 

Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. 

Nếu người giảng nói kinh nhân quả

Đời đời kiếp kiếp được thông minh. 

Kẻ nào đề xướng kinh Nhân Qủa

Đời sau người thấy sinh cung kính. 

Người nào ấn tống kinh Nhân Qủa.

Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương. 

Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời trước.

Chính sự thọ hưởng của đời nay.

Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời sau.

Chính sự gây nhân của kiếp này, 

Nếu như nhân quả không cảm ứng,

Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?

Người nào tin sâu kinh Nhân Qủa.

Đồng sinh Tây phương cõi Cực Lạc.

Nhân quả ba đời nói không hết.

Thiên long chẳng bỏ ý người lành.

Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, 

Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn.

Gởi kho bền chắc không hư mất, (5)

Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. 

Muốn biết nhân đời trước, 

Xem sự hưởng đời nay, 

Muốn biết quả đời sau,

Xem việc làm kiếp này.

Chú giải

(1): Nhà dưỡng Lão, cô nhi.

(2): Thuở xưa từ Ấn Độ cho đến Trung Hoa, những nhà nghèo sinh con nhiều nuôi không tham nên dìm cho chết bớt con gái lúc mới sinh ra. 

(3): Ngồi dưới đất xem kinh, nên để kinh trên một cái bệ, khinh mạn cũng là nhân của tướng lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng cao hơn. 

(4): Ăn mặn rồi muốn tụng kinh, phải súc miệng rửa tay, rửa miệng sạch, và tụng chú như sau: "Tất được thanh tịnh không tội lỗi; Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Um Soa Pha Va Suýt Đà, Sạt và đạt ma, soa phạ va suýt đa hàm (7 biến) Aum! Syabhava sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma. 

(5) Gởi kho đây không phải đốt giấy tiền vàng bạc gởi vào kho, mà ý nói tiền của thế gian không bền, khi chết rồi phải bỏ lại tất cả. Chỉ có tu phước làm lành ăn chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, là kho.

Như vậy, không phải một cách ngẫu nhiên mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lại dạy về Luật nhân quả trong hầu hết các kinh điển, và mỗi lời dạy của Ngài đều hàm chứa vô số ý nghĩa, song cũng không ngoài mục làm cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được mối quan hệ giữa nhân duyên đời trước và quả báo đời sau của mình. Bởi một khi đã nhận hiểu được mối quan hệ đó, thì dù chúng ta làm việc gì, nói lời gì cũng đều sẽ phải nghĩ đến kết quả tốt hay xấu mà nó mang lại. Như vậy sẽ tuyệt đối không có sự làm liều, nói ẩu, để rồi phải chịu hậu quả đau khổ trong hiện tại và tương lai.

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Cuộc Sống

Đồng Tử Bảo Hải - Cảm được kho báu tràn đầy nhờ tu sửa tháp Phật

Nhân: Tu sửa cúng dường tháp Phật,

Qủa: Cảm được kho báu tràn đầy. 

Đức Phật có dạy rằng trong tất cả các hạnh bố thí thì bố thí chỗ ở cho Chư Tăng, xây dựng chùa chiền, đúc tượng Phật...là cách tạo ra phước báo hơn cả. Ngoài ra, với công đức phước báo này, chúng ta cũng có thể hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc như Thầy Tổ, ông bà, cha mẹ, anh, em, bạn bè... cùng các chúng sanh đang sống trong khổ cảnh, họ đang mong đợi trông chờ phần phước thiện mà mình hồi hướng. Khi họ hoan hỉ phần phước thiện ấy, ngay tức khắc giải thoát khỏi cảnh khổ được tái sanh cảnh thiện giới hượng mọi sự an lạc.

Đức Năng Thắng Số

Vào triều Bắc Tống,ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mười tuổi, gãy chân,sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ.

Quả Báo Của Việc Chế Biến Thịt Rùa

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sanh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn”. Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Gia Đình

Hiếu Kính Cha Mẹ, Cả Nhà Thoát Chết

Tháng ba năm Giáp Ngọ thời nhà Thanh, con trai của Cố Thành trú tại Thành Đông, huyện Vũ Tiến, tỉnh Giang Tô lấy Tiền Thị làm vợ. Có một lần, Tiền Thị về nhà cha mẹ đẻ,không lâu quê chồng xuất hiện dịch bệnh, truyền nhiễm rất nhanh và rộng, rất nhiều người chết, mọi người đều sợ bị truyền nhiễm, đến cha mẹ cũng không dám qua hỏi thăm.

Hàng Nghề Mổ Heo và Quả Báo Bị Ung Thư Bệnh Nan Y

Cô Hồ Thì Quyến quê ở tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng cuộc sống khá khổ cực. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một người cùng quê là anh Trần Văn Thuận. Hai người sống với nhau có hai con gái và một trai. Cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo. 

Lão Tăng Khai Thị, Hiếu Kính Cha Mẹ

HÃY YÊU THƯƠNG BỐ MẸ HƠN CẢ BẢN THÂN CỦA MÌNH
TU ĐÂU CHO BẰNG TU NHÀ
THỜ CHA KÍNH MẸ MỚI LÀ CHÂN TU.

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Tình Yêu

Truyền Thuyết Tam Sinh Thạch

Theo truyền thuyết, mỗi người đều có tên trên hòn tam sinh thạch của riêng mình. Sau khi chết, con người sẽ được đầu thai, trong thời gian đã thống nhất, con người sẽ đứng ở tam sinh thạch, ước hẹn với cố nhân, tạm biệt quá khứ.

Một Câu Chuyện Về Ái Tình Luân Hồi

Ngày xưa, có một thư sinh nọ đã ấn định ngày thành thân với vị hôn thê của mình. Tuy nhiên vào đúng ngày ước hẹn, vị hôn thê của chàng thư sinh lại đi lấy người đàn ông khác.

Đức Phật và con nhện

Truyền thuyết kể lại rằng, trên mái hiên của ngôi chùa Linh Ẩn (灵隐). Có một con nhện đã dệt mạng hàng nghìn năm, một hôm, Đức Phật nói với con nhện: “Trên đời này cái gì quý nhất?”

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Giáo Dục

Giáo Dục Nhân Quả 12: Không ngăn kẻ xấu làm sai sau này chính ta cũng sẽ sai dở

Nhân: Không ngăn kẻ xấu làm sai
Quả: Mất năng lực kém dở

Nếu nhìn thấy kẻ khác làm sai mà lòng ta làm ngơ, thì sau này chính ta cũng sai, mất năng lực, kém dở. Vậy là sao chúng ta có thể dạy con trẻ biết đúng sai mà ngăn người? và ngăn làm sao cho hợp lý?

Giáo Dục Nhân Quả 5: Sống chân thật sẽ có trí tuệ biết được sự thật

Nhân: Sống chân thật
Quả: Có trí tuệ biết được sự thật

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim. Thật vậy, một đứa trẻ khi học được cách sống chân thật thì tự nhiên sẽ luôn được vây quanh bởi những người giống mình.

Giáo Dục Nhân Quả 6: Nhân quả của việc tôn trọng mọi người

Nhân: Tôn trọng mọi người.
Quả: Tài năng của thiên hạ dồn về mình.

Để có thể hạ mình xuống mà tôn trọng những người xung quanh quả thật là một điều không dễ dàng, nhưng cũng như trăm sông đổ về biển vậy, chỉ vì biển là nơi thấp nhất. 

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cauchuye/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account